Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT

  Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT

  1. Informacje podstawowe
  2. Komunikaty bieżące
  3. Instrukcje
  4. Kontakt
  5. Przydatne linki

   

  Decyzje WIT

   

  Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 6 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 6 lat, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

   

  Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

  • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE;
  • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
  • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
  • WIT skraca czas odprawy celnej.

   

  Podstawy prawne

   

  Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

  • art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny - Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 'L' 302 z 19.10.1992 r. ze zmianami)
  • oraz
  • art. od 5 do 14 przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 'L' 253 z 11.10.1993 r. ze zmianami).

   

  Miejsce składania wniosków

   

  Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. W Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Adres siedziby Wydziału Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA Izby Celnej w Warszawie jest następujący: 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16.

  Adres do korespondencji:

  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

   

  Składane dokumenty

   

  Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 8.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym jest także dostarczenie próbki towaru.

  UWAGA! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

  • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
  • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
  • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.
  • W załączonych do wniosku dokumentach powinny znaleźć się także pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania firmy, podpisujących dokumenty i działających w jej imieniu.
  • Do wniosku powinna zostać załączona kopia dokumentów założycielskich firmy, zawierających informacje o organach firmy uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz o sposobie reprezentowania (np.: KRS, umowa spółki lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

   

  Opłaty

   

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

  UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:

  Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
  Bank Handlowy

  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

   

  Ważność decyzji WIT

   

  • Przyczyny utraty ważności decyzji WIT

  Może się zdarzyć, że WIT straci swoją ważność przed upływem sześcioletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 12 ust. 4 i 5 (a) Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w tym m.in. z powodu unieważnienia lub cofnięcia decyzji WIT, wydania rozporządzenia zmieniającego nomenklaturę celną, wydania rozporządzenia Komisji (WE), dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów, ukazania się zmian do Not Wyjaśniających, wydania opinii dotyczącej klasyfikacji, na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich itp. Informacje o aktualnych zmianach przepisów, dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów, dostępne są w witrynie proklienckiej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce "Cło" link "Klasyfikacja taryfowa".

  • Możliwość przedłużenia okresu ważności

  W przypadku utraty ważności decyzji WIT, jej posiadacz może ubiegać się o przedłużenie ważności decyzji WIT pod warunkiem, że zawarł na podstawie wiążącej informacji i przed wydaniem odpowiednich przepisów, wiążące i ostateczne umowy kupna lub sprzedaży towarów i przedstawi na potwierdzenie tego faktu stosowne dowody (art.12 ust. 6 i 7 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz art. 14 ust. 1 przepisów wykonawczych do WKC, tj. Rozporządzenia Komisji (EWG) 2454/93).

  UWAGA! Wniosek o przedłużenie ważności WIT składa się do organu, który wydał WIT, tj. do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (adres w zakładce Kontakt)

  • Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania okresu karencji WIT

  Po sprawdzeniu, czy warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, organ celny wydaje decyzję o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia ważności WIT.
  Przyznany okres przedłużonej ważności WIT nie może przekraczać 6 miesięcy od daty publikacji stosownych przepisów lub powiadomienia o cofnięciu WIT, albo okresu wskazanego w rozporządzeniu.
  Do decyzji WIT unieważnionych w trybie art. 12 ust. 4 WKC oraz takich, które zostały wydane w sprzeczności z obowiązującym prawem wspólnotowym, nie stosuje się okresu karencji.

   

  WIT-pomoc

   

  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT

  Skorzystaj z naszej pomocy. Przed formalnym złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, eksperci pomogą Ci przy jego wypełnieniu.

  UWAGA! Najpierw zapoznaj się z informacjami w zakładkach PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI oraz SKŁADANE DOKUMENTY. Tam znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych polach wniosku oraz dokumentach, jakie powinny być do niego dołączone. Jeżeli zawarte tam wskazówki okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy.

  Telefon: 22 510 46 52 - tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT

  E-mail: WIT-pomoc@war.mofnet.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z wypełnianiem wniosku o WIT lub skonsultować swój wniosek

  WAŻNE!!!
  Wypełniony z naszą pomocą wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIT.

   

  Wniosek

   

  UWAGA!!!
  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT?
  Zanim złożysz wniosek przejdź do zakładki WIT- pomoc!!!

  Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej - do pobrania

  znajduje się na dole strony.

   

   

  Instrukcja

   

  Objaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie WIT - do pobrania

  znajdują się na dole strony.

   

  Praktyczne wskazówki

   

  WIT praktyczne wskazówki (plik do pobrania)(197KB)

   

  Kontakt

   

  Siedziba Wydziału:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa

  Adres do korespondencji:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Numery telefonów:
  tel.: 22 510-46-51 Naczelnik Wydziału IWITW
  tel.: 22 510-46-52 Kancelaria

  Numer faksu:
  fax: 22 510-48-98

  Kontakt e-mail:
  kancelaria-wit@war.mofnet.gov.pl

   

  Przydatne linki

   

  Link do informacji Komisji Europejskiej:
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:05 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2015 13:41
  Autor: Wojciech Kucharski Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
  Rejestr zmian